Bu-Leden machtigingsformulier

Bu-Leden machtigingsformulier

Bestandsnaam Bestandsgrootte
Bu-Leden_machtigingsformulier.docx 80.6 kB

                                                                               AANVRAAG BU-LIDMAATSCHAP


BEERNUMMER                                    :

NAAM EN VOORLETTERS                  :

STRAAT EN HUISNUMMER                :

POSTCODE EN PLAATS                     :

TELEFOON                                           :

IBAN REKENINGNUMMER                  :

E-MAIL ADRES (geen WUR e-mail)    :

Post                                                                       O     Fysiek                                    O        Digitaal                

  • Het ingevulde machtigingsformulier moet vóór 1 juli zijn ingediend. Het Bu-Lidmaatschap zal dan ingaan vanaf 1 september.
  • Ondergetekende wenst per onderstaande datum ingeschreven te worden als Buitengewoon Lid van de Wageningse Studentenvereniging Ceres. De jaarlijkse contributie bedraagt €50,00.
  • Betaling dient te geschieden middels het automatische incasso betalingssysteem. Mocht u in de toekomst het niet eens zijn met de automatische afschrijving, kunt u binnen 56 dagen na afschrijving bezwaar aantekenen en kan de contributie teruggeboekt worden. 
  • Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan de Wageningse Studenten Vereniging Ceres om van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributie.
  • Daarnaast geeft ondergetekende toestemming aan het Alumnibureau van de WUR om hun adres- en werkgegevens uit te wisselen met de Wageningse Studentenvereniging Ceres tot bevordering van het bijhouden van het Ledenbestand. 
  • De ondergetekende gaat hierbij akkoord met het privacybeleid van de W.S.V. Ceres en gaat hierbij akkoord met de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelstellingen:
  • (Financiële) administratieve doeleinde;
  • Communicatie over evenementen en/of uitnodigingen;
  • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

In het kader van het ‘Old-Boys-Network’ willen wij graag op de hoogte blijven van onze Leden en u vragen uw (toekomstige) werkadres in te vullen (ook in geval van een tijdelijke baan).


NAAM EN PLAATS BEDRIJF:  


Datum in dag/maand/jaar:

Handtekening: